Stakeholdermanagement

Uw organisatie maakt deel uit van de maatschappij. Dat betekent dat u op allerlei mogelijke manieren contacten hebt met mensen, organisaties en instanties en dat zij met u contact zoeken. U communiceert direct met mensen of indirect via de media met vertegenwoordigers van consumenten- of brancheorganisaties en milieuorganisaties. Als organisatie hebt u zelf directe buren en omwonenden van uw kantoor en productielocatie die ervaringen met u hebben. En ook uw eigen belangen kunnen door een brancheorganisatie of werkgeversvereniging behartigd worden. Al deze organisaties en mensen hebben belangen. Deze belangen kunnen parallel lopen aan uw eigen belangen of juist niet. Zijn zij op de hoogte van uw plannen en belangen? Bent u op de hoogte van hun plannen en belangen? De kunst is om deze belangen te kennen en er bewust en actief rekening mee te houden in het realiseren van uw plannen: stakeholdermanagement. 

 Beschrijving

Stakeholders zijn de belanghebbenden bij de onderneming dan wel bij de activiteiten die de onderneming verricht. Stakeholdermanagement is het in kaart hebben van alle relevante belanghebbenden en het bewust omgaan met die belanghebbenden. Het bouwen en onderhouden van een constructieve relatie met de relevante stakeholders.

 Onze aanpak

Voor H&dB AssociAtes begint stakeholdermanagement bij het identificeren van stakeholders en (vaak vergeten) hun belang en hun belangrijkheid voor uw ruimte om uw plannen te realiseren. Dit is een intensief proces omdat u niet alleen naar de stakeholders van vandaag moet kijken maar ook naar die van de toekomst: degenen die geraakt worden (positief of negatief) door de richting die uw organisatie kiest. Na het identificeren van stakeholders en hun belangen komt de vraag aan de orde: hoe organiseren we de dialoog met deze groepen. Het gaat hierbij bewust om een dialoog. Het met elkaar discussiëren vanuit het respect voor elkaars belang en met ruimte voor beleidsaanpassingen. Er bestaat bij veel organisaties huiver voor het zoeken van de dialoog. Echter vrijwel altijd blijken stakeholders redelijker dan verwacht en staan de overall bedrijfsdoelen of strategie van een onderneming ook voor de meest kritische stakeholders vrijwel altijd buiten kijf. Goed vormgegeven gaat de discussie met stakeholders altijd over de wegen en middelen naar het door uw organisatie gekozen doel. En dat is precies waar het ook voor uw organisatie om zou moeten gaan. Een goed vormgegeven dialoog schept de ruimte en het vertrouwen om uw plannen te realiseren. Hierdoor hoeven belangengroepen niet de hulptroepen van “negative campaigning” via bijvoorbeeld de media in te zetten, of negatieve energie gestoken te worden in bezwaar- en beroepsprocedures. En hoeven politici niet in te grijpen via het vaak veel te botte instrument van wet- en regelgeving.

 Wat levert het op?

Een goede relatie en dus dialoog met relevante stakeholders zorgt voor bondgenoten in goede en slechte tijden en voor versnelling bij het realiseren van uw plannen.

 

 

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden